Bestseller
TRIUMF ABSTRAKCJI JAKUB CIĘŻKI
TRIUMF ABSTRAKCJI JAKUB CIĘŻKI
60,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na portalu internetowym pod adresem: https://labirynt.shop.pl/ (dalej jako Sklep).

2. Sklep internetowy labirynt.shop.pl prowadzony jest przez instytucję kultury pod nazwą Galeria Labirynt z siedzibą w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, NIP: 946-182-98-01, REGON: 000276506 (Sprzedawca).

3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@labirynt.com lub pod numerem telefonu: +48 81 466 59 20 (30), adres strony internetowej: https://labirynt.shop.pl/

4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi zapoznania się z asortymentem Sklepu, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: https://home.pl/ oraz dostawy i odbioru Towarów.

5. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce: Regulamin sklepu oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy. Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie lub dokonuje zakupu jako użytkownik niezarejestrowany, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w Sklepie.

2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Serwis (Strona Internetowa) – platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem: https://labirynt.shop.pl/, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów. Zakazuje się użytkownikom Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

5. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.

6. Towar/Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.

7. Administrator Danych Osobowych – Galeria Labirynt z siedzibą w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, NIP: 946-182-98-01 , REGON: 000276506.

8. Infolinia – linia telefoniczna Sprzedawcy umożliwiająca telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Infolinia jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu: + 48 81 466 59 20 (30) (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz adresem mail: shop@labirynt.com od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

9. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

10. Login – Adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

12. Adres e-mail – Adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu „Moje Konto” lub też wskazany przy składaniu zamówienia bez rejestracji.

13. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości oraz ich modyfikację.

15. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności i akceptacją treści Regulaminu.

16. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu Sklepu, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach i konkursach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, przesyłanie Newslettera.

17. Newsletter – usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.

18. Regulamin – niniejszy Regulamin.

III. Rejestracja

1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ani złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, umożliwia jednak korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta takich jak śledzenie przesyłki, dostęp do historii zamówień, zapamiętywanie produktów w przechowalni itp.

2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.

3. Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, w tym podanie Adresu e-mail i numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.

4. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.

5. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

6. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.

7. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

8. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.

9. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia jego Konta Klienta. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta oraz po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie Klienta. W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.

IV. Warunki Składania Zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Wymagania techniczne do złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie: dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

3. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep Klient powinien korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia Flash Player, włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS, włączyć obsługę plików cookies, włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up Windows), posiadać aktywne konto e-mail.

4. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

5. Klient składa Zamówienie, wybierając Towary z oferty Sklepu. Dodawanie Towarów do Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako „Do koszyka”. Koszyk znajduje się w prawej, górnej części Strony Internetowej. Następnie:

• Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia tj. formę płatności oraz sposób dostawy,

• przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,

• jeżeli Klient nie jest zalogowany, może zalogować się na tym etapie,

• kolejne kroki są podejmowane zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie aż do ostatecznej akceptacji i złożenia zamówienia.

6. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup Towarów dokonanych w Sklepie jest zobowiązany do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta.,

7. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest każdorazowo akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia, przesyłając wiadomość na Adres e-mail wskazany przy rejestracji lub w przypadku użytkowników niezarejestrowanych, przy składaniu Zamówienia.

V. Warunki sprzedaży

1. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2. Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji, a wszystkie informacje dotyczące produktów zamieszczane są na stronie Sklepu. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada dodatkowo szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.

3. Ceny produktów są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

4. Informacja o Kosztach dostawy jest podawana przy składaniu Zamówienia. Koszty te są doliczane do wartości zakupionego towaru, ostateczny koszt Zamówienia stanowi więc cena towaru i cena przesyłki, chyba ze koszty te nie występują (odbiór osobisty).

5. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu).

6. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części Zamówienia, po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na Adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzję Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle pozostały produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

7. Jeśli Zamówienie zostało opłacone przez Klienta, a następnie anulowane w całości lub w części, Sklep dokona zwrotu pieniędzy w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia oraz kosztów wysyłki.

8. Brak zapłaty za towar objęty Zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego Zamówienia upoważnia Sklep do anulowania Zamówienia. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta Adres e-mail.

9. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.

VI. Dostawa towarów

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej i Ukrainy.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w https://labirynt.shop.pl/koszt-dostawy

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

4. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę wynosi 3 dni i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą;

b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem;

5. do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w trakcie składania Zamówienia;

6. Klient może odebrać również zamówienie osobiście, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w punkcie odbioru osobistego, znajdującym się pod adresem: ul. ks. J. Popiełuszki 5 , 20-052 Lublin. Informacja o godzinach pracy punktu znajduje się w zakładce Kontakt.

VII. Płatności

1. Klient może dokonać płatności w chwili składania Zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:

a) przy odbiorze Zamówienia w punkcie odbioru osobistego: - gotówką – zapłata należności następuje w polskich złotych, - kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

b) przy składaniu Zamówienia (płatność on-line): - przelewem bankowym na rachunek 68 1240 1503 1111 0010 0155 0857, - za pobraniem (przy odbiorze w formie obsługiwanej przez wybranego przewoźnika), - poprzez płatność elektroniczną (płatność on-line).

3. W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online, na zasadach określonych w regulaminie tych transakcji.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest System eCard.

5. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VIII. Aktywacja i deaktywacja usługi Newsletter

1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.

2. W celu aktywacji usługi Newsletter należy:

a. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

b. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,

c. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego Adresu e-mail, udzielić wymaganej zgody/zgód i aktywować przycisk „Zapisz się”.

3. Klient może w każdym momencie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link zawarty w treści (stopka) Newslettera. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na Adres e-mail Klienta.

4. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

IX. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy.

3. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:

a) na piśmie, przesyłając reklamację na adres Sprzedawcy,

b) pocztą elektroniczną, na adres: shop@labirynt.com

c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie – Adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W przypadku reklamacji dotyczącej Towarów do reklamacji powinien zostać załączony dowód zakupu (np. paragon, faktura i in.), a wadliwy Towar powinien zostać dostarczony do Sprzedawcy.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.

7. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

9. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

10. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

11. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.

12. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, nie jest to jednak obowiązkowe.

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym na przykład pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.

5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy.

7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca.

XI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ) jest Galeria Labirynt z siedzibą w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, NIP: 946-182-98-01, REGON: 000276506.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:

a) realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych Osobowych,

c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

d) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

e) udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

f) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

g) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

3. Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe i prawne. W przypadku płatności on-line dane osobowe będą przekazywane do firmy obsługującej transakcję online. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

4. Okres przetwarzania danych Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a) dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;

b) w przypadku założenia Konta Klienta – w systemie informatycznym obsługującym Sklep – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;

c) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;

e) jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora Danych Osobowych, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora Danych Osobowych.

5. Klientowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu, prezentowaniu ich w Serwisie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

8. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się drogą mailową pod adresem iodo@labirynt.com oraz pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej. XII. Obsługa plików cookies Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie Polityka Prywatności.

XIII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze Sklepem przez Infolinię lub za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”.

XIV. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

c) konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu;

d) zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie.

3. W przypadkach innych niż określone w pkt. 2 powyżej, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. W każdym przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.

4. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl